KVKK Hakkında

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel
verileriniz; veri sorumlusu olarak Fapars İnşaat (“Şirketimiz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin
hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.
C. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan
kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve
hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi Şirketimizin ticari
ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8.
ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere
dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple
toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (B) ve (C) maddelerinde belirtilen
amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde
aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin
niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi
halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda
kişisel veri sahipleri;
▪ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde
kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı
kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun
belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak
başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler
ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz
hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://faparsinsaat.com
adresindeki formu doldurarak, KVK Kanunu’nda belirtilen diğer
yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Doğru Karar Fapars

Güvenilirlik, kalite ve profesyonellik; bizim temel değerlerimizdir ve inşaat sektöründe önde gelen bir firma olmamızın arkasındaki temel taşlarıdır. "Doğru Karar Fapars" ilkesiyle yola çıkarak, projelerimizdeki üstün başarılarımızı ve sektördeki liderliğimizi gurur ve memnuniyetle paylaşıyoruz.

10 +
Biten Proje
2500 +
Mutlu İnsan